(źródło: http://161crew.bzzz.net/angielski-mistrzy-mma-peter-irving-nt-odwolania-walki-niko-puhakki-w-irlandii/)

Odnośnie fińskiego zawodnika MMA Niko Puhakki odbyło się dużo dyskusji o dobrych i złych stronach pozwalania lub zabraniania mu występowania na walkach MMA w Wielkiej Brytanii.

Głównym argumentem przeciwko zabranianiu wydaje się być to, że MMA lub też ogólnie sport i polityka nie mieszają się lub przynajmniej nie powinny i jego poglądy polityczne nie powinny mieć znaczenia. Jest jednak naiwnym wierzenie, że jakiekolwiek wydarzenie publiczne może być całkowite wolne od polityki i wydarzenie sportowe, szczególnie sport tak niepewnie stojący zarówno prawnie jak i politycznie ,zawsze będzie poddawane osądom przez media, społeczeństwo i potencjalnie również przez rząd.

Dodatkowo wydaję się być mało prawdopodobne, aby jakaś prawicowa grupa nie próbowała wyciągać korzyści z udziału i potencjalnie zwycięstwa jednego ze swoich członków. Ten człowiek sam w sobie jest “polityczną” figurą I w ten sposób samo jego pojawienie się nie może być uznawane za apolityczne, niezależnie od tego czy jego tatuaże są czy nie są zakryte rashguardem. (twierdzenie, że zostały zasłonięte jest wyraźnie nieprawdziwe, jako że “zasłona” zasłania tatuaże, natomiast tło znajduje się naokoło nich).

Jeśli chodzi o mętne wody prawa do wolności słowa i ekspresji, jakkolwiek ważne nie byłyby te wartości, skrajnie prawicowe grupy tworzą interesujący temat w odniesieniu do tego argumentu, ponieważ ich celem jest właśnie ograniczenie prawa wypowiedzi i ekspresji różnych innych grup narodowościowych, politycznych czy też seksualnych, tym samym powodując, że jakiekolwiek dawanie im miejsca pod publiczne występy czy zdobywanie funduszy jest potencjalnym ograniczaniem wolności , o której mówicie, że ją chronicie.

Doradzałbym drobne śledztwo w temacie Blood&Honour, ich poglądy i działania i być może zmieni to wasz punkt widzenia, kiedy zrozumiecie do jak ekstremalnych rozwiązań się posuwają. Dla mnie w MMA zawsze chodziło o równość. Momenty walki i treningu na krótki czas pozbawiają wszystkich ich pochodzenia, od czerni i bieli, od biedy i bogactwa a zalety każdej osoby mierzone są jej siłą woli, mocą i umiejętnościami.

Nauczyłem się brazylijskiego Ju-Jitsu jako imigrant w Brazylii. Nauczyłem się zapasów od irańskich i afgańskich imigrantów w Anglii. Całe moje życie w tym sporcie była to jednocząca siła. Byłbym zasmucony, gdyby był on użyty jako okazja do gloryfikowania piewcy nienawiści i żeby dobre imię sportu było przeciągnięte po błocie jako forum dla nazistów do demonstrowania ich zdolności do przemocy, jak z całą pewnością uczyniłaby prasa.

Jeśli ktokolwiek zinterpretował kampanię AFA Ireland (Akcja Antyfaszystowska Irlandia- dop. Tłumacza). Jako godzącą w interesy MMS, powinniście się zastanowić od jakiej burzy medialnej nas uchronili. Szacunek dla Celtic Gladiator za postawienie interesu sportu ponad trudnościami, które z całą pewnością mieli jako promotorzy i organizatorzy odwołując tą walkę.

Peter Irving

—————

Regarding Finnish MMA fighter Niko Puhakka, there has been much discussion about the rights and wrongs of allowing or banning him from fighting in MMA events in the UK.

The thrust of the argument against banning him seems to be that MMA, or sport in general,and politics don’t or at least shouldn’t mix, and his political views shouldn’t be relevant. However, it’s naive to believe that any public event can be entirely divorced from politics, and a sporting event, especially a sport as precarious placed legally and politically is always going to be held up for judgement by the media, public and potentially the government.

Furthermore, it seems unlikely that a right wing group would fail to make stock of the participation and potentially the victory of one of it’s members. The man himself is a ‚political’ figure, and therefore his very appearance can’t be considered apolitical, regardless of whether or not his tattoos are covered in a rash guard. (the claim that they’ve been ‚reworked’, suggesting ‚covered up’ is clearly false, as cover ups cover tattoos. Backfill goes around them.)

As for the murky waters of right to freedom of speech and expression, as important as these values may be, far right groups pose an interesting subject matter with regard to this argument, in that their agendas are specifically to limit freedom of speech and expression of numerous other groups, ethnic, political, sexual orientations, thus making any act that gives them a stage for public appearance or funding a potential limitation of the freedoms you espouse to protect.

I’d recommend a little investigation into Blood and Honour and their beliefs and activities, and it may change your viewpoint when you appreciate the extremity of the lengths they go to.

For me, MMA has always been about equality. The moments of training and fighting strip everybody, for that short period of time, of their backgrounds, and black or white, rich or poor, the merits of each individual are counted on their strength, willpower and skill.

I learned Brazilian jiu-jitsu as an immigrant in Brazil. I learned wrestling from Iranian and Afghani immigrants to England. All my life in this sport, it has been a unifying force. I’d be sad to see it used as an opportunity to glorify a hatemonger, and have the sport’s name dragged through the mud as a forum for Nazi’s to demonstrate their capacity for violence, as I’m sure the press would be eager to.

If anybody has interpreted AFA Ireland’s campaign as against MMA’s interests, you ought to consider the protection from media backlash they’ve granted us. Kudos also to Celtic gladiator, for putting the interests of the sport as a whole over the difficulties they must have faced as promoters and matchmakers by cancelling the bout.

Peter Irving

Reklamy