za: http://train.climatejustice.eu/

ZMIEŃMY SYSTEM A NIE KLIMAT!

Okupujmy COP19!

W tym roku międzynarodowe negocjacje w sprawie klimatu odbędą się w Warszawie od 11 do 22 listopada . COP, zorganizowana przez UNFCCC , odbywa się już po raz 19. My zaś milczeliśmy zbyt długo. Uważamy, że konieczna jest reakcja! Rządy ponosiły kolejne porażki próbując dojść do rozsądnych propozycji i nie możemy sobie pozwolić, aby stać i czekać . Co więcej , widzimy, że zamiast dbac o dobro naszej planety , duże firmy korzystają z negocjacji COP promując tzw. „zieloną” ekonomie i zmuszając nas do płacenia za nią.

Na barykady !

Choć istnieje ogromna siła w ramach społeczeństwa obywatelskiego, aby tworzyć oddolne rozwiązania, to nigdy nie powinniśmy zmniejszać presji na rządzących. Porady, że każdy może zrobić coś: biorąc rower , wyłączając światło lib kupując żywność ekologiczną mówi tylko częściową prawdę. Nie chcemy, aby dać rządom pretekst do zachowania status quo, przy jednoczesnym stwierdzeniu że „obywatele będą rozwiązywać problem poprzez indywidualne zmiany zachowań”. Musimy się zorganizować , zmobilizować i wyjść na ulicę , aby nakłonić rządy do podjęcia konkretnych działań.

Przejmijmy ulice Warszawy!

W czasie negocjacji w Kopenhadze, międzynarodowy ruch klimatyczny był silny, a my byliśmy pełni nadziei . Tysiące ludzi zostało zmobilizowanych aby manifestować pod wspólnym hasłem „Najpierw Planeta – Najpierw Ludzie” . Wzywamy do podobnej mobilizacji podczas COP19 , kiedy odbędzie się marsz dla Klimatu i Sprawiedliwości Społecznej . Głębokie zmiany w społeczeństwie rodzą się się poprzez mobilizację obywateli i demonstracje . Międzynarodowe ruchy obywatelskie stają się coraz silniejsze w wyniku kryzysu finansowego. Jest to nasz czas, aby zmobilizować się ponownie i połączyć nasze żądania zarówno z punktu widzenia ekologów jak i ruchów wolnościowych.


SYSTEM CHANGE! NOT CLIMATE CHANGE!

Occupy COP19!

This year, the international climate negotiations will take place in Warsaw from the 11th to the 22th of november. This Conference of the Parties (COP), organised by the UNFCCC, is held for the 19th time and we have remained silent for too many years. We feel that action is needed again! Governments have failed repeatedly to come up with decent proposals and we can’t afford to stand by and wait. Moreover, we see that instead of our planet, big companies are profiting from the negotiations by imposing a „green” economy and having us pay for it.

On the barricades! 
While there is enormous strength within civil society to build solutions from bottom-up, we should never loosen pressure on our governments. The discourse that anyone can do something by taking the bike, turning off the light and buying organic-food tells only a partial truth. We do not want to give governments an excuse to retain the status-quo because “citizens will solve the problem through individual behaviour change”. We need to organise, mobilize and go into the streets to urge governments to take action.

Take the streets of Warsaw!
At the time of the negotiations in Copenhagen, the international climate movement was strong and hopeful. Thousands of people were mobilized for the mass demonstration “Planet First – People First”. We call for a similar event during COP19, where we will take the streets of Warsaw in a march for Climate and Social Justice. Profound changes in society happen through citizen mobilisation and demonstrations. International movements are growing stronger in the wake of the financial crisis; this is the time to mobilize again and combine our demands, pushing for climate ánd social justice.

Reklamy